Convenios urbanísticos do concello e as actuacións urbanísticas en execución

CONVENIOS URBANÍSTICOS

O PXOM conten o Documento VI “Orden de Prioridades” onde figuran os convenios urbanísticos de planeamento dos sectores de So Urbanizable Delimitado, publicado na WEB SIOTUGA. Ademais dende a súa aprobación no ano 2003, firmáronse novos convenios urbanísticos de planeamento e execución.

PXOM Convenios 1-7

PXOM Convenios 7-12

PXOM Convenios 13-28

PXOM Convenios 28-31

PXOM Convenios 31 Y OTROS

Convenio Urbanistico Planeamento entre o Concello do Barco de Valdeorras e os propietarios do solo da parcela sita en Avd. do Bierzo, 77, de O Barco de Valdeorras

Texto definitivo, ratificado e asinado polas partes do Convenio Urbanístico de execución de planeamento entre o Concello de O Barco de Valdeorras e os propietarios de solo das parcelas castatrais 4484909PG6948S0001QJ e 5084101PG6948S0001AJ

Texto Refundido modificación Puntual PXOM "Muro La Cerámica" 14-01

ACTUACIÓNS EN EXECUCIÓN

Actualmente encóntranse en tramitación ou en execución, entre outras, as seguintes actuacións urbanísticas:

Proxecto de Urbanización SUR-13

SUR-13 Acta Aprob Inicial Proy Urb

SUR-13 Aprob Inicial Proy Urb 28012016

SUR-13 Urb Acceso Provisional